готови проекти на къщи и цена на построена къща
търсене на къща в готови проекти
какво е различното от други сайтове за готови проекти
преди да изберете проект
необходими документи за построяване на къща
съдържание на готовите проекти
какво още е необходимо за получаване на разрешение за строеж на къща
цени и начини на плащане за готов проект
промени в проектите
други услуги по проектиране и благоустройство
колко ще струва строителството на дадена къща
ще построим къща по избрания проект на твърда цена
контакти
 

 

готови проекти на български готови проекти на английски готови проекти на английски
С КАКВО ePlans.eu СЕ РАЗЛИЧАВА ОТ ДРУГИТЕ САЙТОВЕ ЗА ГОТОВИ ПРОЕКТИ?

Съществуват много сайтове за готови проекти. Предложенията в голяма част от тях са неприложими за изграждане в България. Архитектурните стилове са неподходящи за местните условия. Освен това не са изготвени от правоспособни за територията на страната проектанти и не отговарят по обем и съдържание на действащите строителни нормативи в Р. България.

Има и много български сайтове, които предлагат готови проекти – една част от тях са директно изкопирани от чуждестранни сайтове, а другите са вече изработени проекти на конкретни клиенти. Те са проектирани съобразно заданията и желанията на някой клиент и като такива са съобразени с неговия имот и неговия вкус. Такива проекти могат да доведат до огромни проблеми в процеса на строителство и експлоатация – като се започне с некомфортна жизнена среда, лошо естествено осветяване и се завърши с конденз, мухъл и конструктивни проблеми. Те се получават най вече, защото проектите не са съобразени с конкретните условия на съответния имот. За голяма част от тези проблеми дори самите проектанти не предполагат, че може да се дължат на механичното пренасяне на даден проект върху кой да е парцел.

ePlans.eu е с различна концепция относно типовите (готови) проекти. На база дългогодишния опит на нашите проектанти и големия брой построени къщи по наши проекти, ние проектирахме истински типови къщи, приложими за условията на цялата страна. Разработени и прецизирани до последния детайл, те са съобразени с днешните достижения в областта на строителните материали и строителните технологии. Нашите къщи са оптимално проектирани, за да се постигнат комфорт, кратки срокове на строителство, ниска цена и високо качество.

ПРЕДИ ДА ИЗБЕРЕТЕ ПРОЕКТ

Избраната от Вас сграда трябва да може да се разположи в имота Ви, като се спазят необходимите минимални разстояния до регулационните линии на парцела. Освен това е необходимо да се разположи по най-благоприятен начин спрямо географските посоки. За да сте сигурни, че избрания проект е приложим за имота Ви, е необходимо да ни изпратите по e-mail копие на актуална скица на имота и копие от извадка на застроителния план (ако има такъв). Ние ще Ви информираме дали избраният проект е приложим за Вашия имот или ще се наложи да се направят промени в проекта.

нагоре

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
bullet

Документи за собственост на имота, в който ще се строи

bullet

Актуална скица за проектиране, съгласувана с местното ВиК дружество и местното енергоразпределително дружество (EVN, CEZ или E.ON), както и извадка от ПУП (ако няма такава ще е необходима Виза за проектиране, издадена от Главния архитект на съответната община)

bullet

Скица извадка от кадастралната карта, издадена от Агенцията по кадастъра (ако има такава)

bullet

Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура: Енергоразпределителни дружества, ВиК дружества

bullet

Инженерно Геоложки Проучвания и Геодезично заснемане за Вашия имот са необходими като изходни данни за проекта.

Съгласно чл.12(1) т.2 и т.4 от Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти последните са Ваше задължение. Вие може да ги възложите на съответните проектанти или да се поемат като ангажимент от екипа на ePlans.eu. Цената на тези части не е включена в цената на типовия проект и се договаря отделно в зависимост от местоположението на имота Ви.

В някои случаи се изискват и други документи, за които ще Ви информираме след като се запознаем с всички документи предоставени от Вас.

нагоре

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ

За издаване на Разрешение за строеж са необходими следните части:

bullet

Архитектурна

bullet

Строителни конструкции ( + Технически контрол в проектирането)

bullet

Водопровод и Канализация

bullet

Електрическа

bullet

План за Безопасност и Здраве

bullet

Топлотехническа ефективност

bullet

Доклад за съответствие на проекта за Топлотехническа ефективност

bullet

Пожарна безопасност

Горните части са включени в цената на типовия проект и са изготвени в обем и съдържание съгласно Наредба №4

bullet

Инженерно Геоложки Доклад (предоставен от Вас или допълнително договорен с ePlans.eu, в зависимост от местоположението на Вашия имот)

bullet

Геодезично заснемане, Вертикална планировка и трасировъчен план (предоставен от Вас или допълнително договорен с ePlans.eu, в зависимост от местоположението на Вашия имот)

Възможно е да са необходими и други части като Външни Ел връзки и/или Външни ВиК връзки за които се изготвят допълнителни проекти, невключени в цените на типовите проекти. Необходимостта им ще се изясни при подписване на предварителните договори с местните Енергоразпределителни дружества и ВиК дружества.

Освен това Вие ще получите и наличните за проекта 3D визуализации формат А4

нагоре

КАКВО ОЩЕ Е НЕОБХОДИМО ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ?

Оценка за съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите, изготвена по реда на чл.142, ал.6 от ЗУТ – може да се извърши от лицензирана консултантска фирма, като в този случай срокът за получаване на Разрешение за строеж е 7 дни. Ако оценката се извърши от Техническата служба на съответната община срокът за издаване на Разрешение за строеж е 1 месец.

Може да възложите чрез ePlans.eu оценка за съответствието на проектната документация на лицензирана консултантска фирма.

За получаване на Строителното разрешение ще е необходимо да платите на съответната община още такса за съгласуване и одобряване на проектите и такса за издаване на Строително разрешение. Цените за тези услуги са различни за различните общини и може да ги намерите на сайта на съответната община, в която попада имота Ви.

нагоре

ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Цените за 3 комплекта папки (чл.144, ал.1,т3 от ЗУТ) от съответния проект са посочени в описанието на проекта. Всички части са подписани и подпечатани от лицензирани проектанти на ePlans.eu по съответните части. Трите комплекта папки заедно с оценка за съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите могат да бъдат внесени в съответната община за съгласуване и одобряване и получаване на Разрешение за строеж. Цената на Оценка за съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите, изготвена по реда на чл.142, ал.6 от ЗУТ, не е включена в цената на проектите.

След като сте избрали проект, трябва да посетите представителствата ни в страната за сключване на договор. Заплащането на проекта се извършва след подписване на договор - авансово плащане представляващо 50% от цената на проекта и окончателно плащане - останалите 50% от цената на проекта при предаване на документацията.

Пълният комплект документи може да получите в представителствата ни в страната или по пощата след предварително плащане или чрез наложен платеж. Проектите можете да получите до 15 работни дни след предоставяне на необходимите документи.

нагоре

ПРОМЕНИ В ПРОЕКТИТЕ

Промени на проектите по Ваше желание са възможни, след предварителна безплатна консултация със специалистите на ePlans.eu. Тази консултация е необходима за да се прецени дали Вашите желания съответстват на действащите нормативи за проектиране и строителство. В този случай цените и сроковете за промяна на избрания от Вас проект се уточняват допълнително.

нагоре

ДРУГИ УСЛУГИ

Проекти по индивидуални задания
Може да пратите на e-mail сканирана скица на вашата идея за разпределения или просто текстово задание, описващо вашите желания и ние ще Ви предложим няколко варианта, съобразени с вашите идеи и действащите нормативни изисквания.

Допълнителни проекти за:

Авторски надзор по част Строително конструктивна
Задължителен по време на строителството, извършва се от проектанта по част СК

Оценка за съответствието на проектната документация
със съществените изисквания към строежите, изготвена по реда на чл.142, ал.6 от ЗУТ

Строителен надзор /Технически контрол/
по време на строителството, включително съставяне на необходимата строителна документация, актове и протоколи по време на строителството, Технически паспорт на строежа, Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация

нагоре

КОЛКО ЩЕ СТРУВА СТРОИТЕЛСТВОТО?

Цената на строителството зависи от местоположението на строежа, което влияе на транспортните разходи, цените на строителните материали в съответния регион, вида и качеството на строителните материали (стандартни или луксозни). Не на последно място значение имат характеристиките на строителната площадка (наклонена ли е, дали има скали, подпочвени води и др.) Всичко това влияе на цената и времетраенето за изкопите. Влияние върху цената оказва дори през кое време на годината се строи, което също има пряка връзка с цените на строителните материали.

Към всеки проект е посочена една примерна цена – колко струва изградената къща.

Тази цена е валидна при следните условия – стандартни строителни материали, равнинен или наклонен терен с денивелация не по-голяма от 1м в обхвата на сградата; земна почва без подпочвени води в обхвата на фундирането; строителство извършено в месеците от май до октомври; съществуващи и проходими пътища до строителната площадка, осигурени ток и вода на строителната площадка; размери на строителната площадка – достатъчни за разгръщане и маневриране на строителна механизация; бетонов център, варово стопанство, депа за изхвърляне на строителни отпадъци и земни маси и доставчици на строителни материали разположени на не повече от 20 км от строителната площадка.

нагоре

ePlans ЩЕ ПОСТРОИ ИЗБРАНАТА ОТ ВАС КЪЩА НА ТВЪРДА ЦЕНА

Както бе посочено по-горе, цената на строителството зависи от много условия и най-вече от характеристиките на Вашия парцел. Затова след завършване на проекта ePlans може да изготви за Вас Подробна количествено-стойностна сметка, съобразена с изискванията Ви за използвани материали и характеристиките на парцела. Още при получаване на проекта Вие можете да разберете колко ще струва готовата къща (изцяло обзаведена – до ключ или до пожелан от Вас етап) Така ще си направите разпределение на бюджета. Нещо повече – ePlans се ангажира да построи Вашата къща на цената получена в Подробната количествено – стойностна сметка.

нагоре

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ! Частичното или пълно копиране на материалите в сайта е забранено, освен за тези от категорията „безплатни проекти”. Публикуването, тиражирането, преотстъпването и препродаването им е забранено! - ePlans.eu - готови проекти за къщи и цена за готова къща